Het Daltononderwijs is gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887- 1973). Na enige tijd samen te hebben gewerkt met Maria Montessori ric​htte zij in 1919 haar eigen experimentele school op in het plaatsje Dalton (VS), waar deze vorm van onderwijs zijn naam aan te danken heeft. Wilt u meer weten over de theorie achter het Daltononderwijs en over de grondlegster er van Helen Parkhurst dan kunt u dat allemaal vinden op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging​.  

Parkhursts ideeën stelde het kind centraal. Onderwijs moest inspelen op de behoefte van het kind en als doel hebben om van kinderen zelfstandige en verantwoordelijke individuen te maken. Kinderen moeten zelf hun taken kunnen kiezen en plannen en hiervoor verantwoording dragen. De leerkracht heeft ook hier een begeleidende rol. Het Nederlandse Daltononderwijs kent van oorsprong drie Daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Onderwijs en dus ook Daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingenop het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de Daltonuitgangspunten. Hieruit zijn 5 nieuwe kernwaarden ontwikkeld: ​ ​vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, ​zelfstandigheid, samenwerking en reflectie. ​

Leerlingen op een Daltonschool worden uitgedaagd hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen, waarbij ze leren probleemoplossend te denken en kritisch naar hun eigen leerproces te kijken (reflectie). Natuurlijk begeleidt of stuurt de leerkracht wel in dit proces, want het is de taak van de school om leerlingen te helpen hun eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. De leertaken en leerinstructies die de leerlingen krijgen zijn veelal op maat waardoor de leerlingen doelmatig en functioneel bezig kunnen zijn.

Daltononderwijs biedt de leerlingen ook iedere dag de mogelijkheid om samen te werken en samen te leren. Kinderen leren door structureel samen te werken, zeker op coöperatieve wijze, dat er verschillen bestaan tussen mensen, tussen kinderen. Ieder kind heeft kwaliteiten op verschillende gebieden en van verschillend niveau. Door kwaliteiten van verschillende kinderen te bundelen kunnen kinderen elkaar aanvullen en verrijken.

In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk. Dagelijks moet een mens samenwerken met andere mensen, die hij niet altijd zelf heeft gekozen. Daarom is het goed dat op jonge leeftijd kinderen al geleerd wordt met anderen samen te werken. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.

Aansluiting bij het voortgezet onderwijs; Daltononderwijs is voor ieder kind geschikt. Belangrijk is dat met name u als ouder gelooft in deze (gestructureerde, planmatige) werkwijze. Door de kinderen zelf te leren plannen en doelen te stellen, sluit deze onderwijsvorm zeer goed aan bij het hedendaagse voortgezet onderwijs.

Aan de kernwaarde Reflectie hebben wij de afgelopen 2 jaar veel tijd besteed, middels scholing en eigen studiedagen verzorgd door onze 2 Daltoncoördinatoren. Want nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden wij erg belangrijk. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.​ Wij hebben daartoe een 2-tal beleidsplannen ontwikkeld; een Daltonontwikkelplan en een Dalton Beleidsplan. Ook sturen wij regelmatig Dalton nieuwsbrieven naar de ouders. Zie kopje nieuws!