Op DKC de IJsbreker hebben wij de ambitie kwalitatief hoogwaardig onderwijs met overeenkomstige opbrengsten te realiseren. Een goede kwaliteit van het onderwijs betekent voor ons dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. We willen er op DKC De IJsbreker in slagen, uit ieder kind te halen wat erin zit. Dit willen we bereiken door middel van ons Daltononderwijs, ons ondernemend onderwijs en het gebruik van de juiste, kwalitatief goede, onderwijsmethoden, maar ook door ons goede pedagogische- en didactische klimaat, waarvoor wij een adequaat personeelsbeleid hanteren.

Daarbij is het verbinden van alle lagen in de school essentieel. Iedereen is betrokken, iedereen denkt en werkt mee aan het realiseren van een gedeelde missie en visie. Zowel de school, als de leerkrachten en ook de leerlingen willen zien dat hun inspanningen ertoe doen. Eigenaarschap geeft een hoge mate van betrokkenheid bij de te realiseren resultaten.

Wanneer alle roeiers tegelijk, in het juiste tempo, de kant op roeien waar iedereen heen wil, wordt het een plezierig tochtje!

In onze schoolgids staat uitvoerig beschreven hoe wij de kwaliteit op onze school borgen en hoe ons zorgsysteem in elkaar zit. Het wordt een beetje veel om dit hier allemaal te vermelden. Wat ouders wel altijd graag willen weten is waar onze kinderen heengaan na groep 8. De leerlingen die in juli 2023 onze school hebben verlaten hebben de volgende definitieve schooladviezen gekregen: 36% VWO/of gymnasium, 29% Havo/Vwo, 14% Havo, 9% VMBO-T/ Havo, 9% VMBO-T, 1,5%  VMBO-kader, 1,5% VMBO-basis. Dat is natuurlijk een prachtig resultaat.

Aan de andere kant zien we bij ons op school dat een bepaald percentage van de kinderen wel eens een jaartje doubleert. Wij hebben daar wel een hele duidelijke visie op. Sommige kinderen hebben gewoon meer tijd nodig om te rijpen, om steviger in hun schoenen te staan en hebben dus gewoon meer tijd nodig om de basis-stof eigen te maken. Als deze kinderen niet zouden doubleren dan zouden ze altijd op hun tenen lopen, mogelijk interesse in school verliezen en waarschijnlijk uitstromen na groep 8 naar een VO-niveau dat niet bij hen past. Ook krijgen wij als school in een nieuwbouwwijk veel kinderen die verhuizen van de ene school naar de andere. Wij merken dat deze kinderen soms niet met voldoende "bagage" binnenkomen en ook dan is een jaartje extra soms meer dan helpend voor deze kinderen. Het belang van het kind wordt daarom bij de overgang altijd voorop gesteld.  

Dat geldt ook als we kijken naar het versnellen bij ons op school. Een groepsleerkracht kan constateren dat een kind mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Het leerlingvolgsysteem en aanvullende toetsing moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van zo’n voorsprong. Na overleg met de intern begeleider (en de directeur) bespreekt de groepsleerkracht hoe de school de betreffende leerling voldoende uitdaging kan bieden in de leerstof. Een belangrijk uitgangspunt is dat het kind bij de groep blijft horen en lekker kan blijven samenwerken met kinderen die ook sneller door de stof heen gaan en meer aan kunnen. Naast de reguliere leerstof krijgt het kind verrijkingsstof en/of extra opdrachten aangeboden en ook krijgt het kind de mogelijkheid om vanuit eigen interesse met opdrachten aan de slag te gaan. Daltononderwijs en ondernemend leren is dus ook voor deze kinderen uitermate geschikt.

Alleen bij een algehele ontwikkelingsvoorsprong en continue hoge I-scores op alle Cito-toetsen kan de school besluiten tot het “overslaan” van een groep, het zogenaamde versnellen. Ook zal er eerst vooruit getoetst worden om te kijken wat het echte niveau van het kind is. Echter het sociaal-emotioneel functioneren van het kind speelt hierbij de belangrijkste rol. In alle gevallen legt de groepsleerkracht in een handelingsplan vast op welke manier het kind passende leerstof krijgt aangeboden en wanneer de voortgang geëvalueerd wordt. 

Klachtenregeling:

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, van het bestuur en het personeel. ​​Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.   

https://www.askoscholen.nl/images/www.askoscholen.nl//Documenten/klachten/Klachtenprocedure-samenvatting.pdf

De vertrouwenspersonen van de ASKO zijn:  

De contactpersonen op DKC De IJsbreker zijn: Brenda Gietermans (B.Gietermans@askoscholen.nl) en Christa van Dam (c.van.dam@askoscholen.nl). Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Voor nog veel meer informatie zie schoolgids.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               http://www.oudersteunpunt020.nl/

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl