Als school bereid je de kinderen voor op de wereld van morgen. Dat doen wij niet alleen door het aanbieden van basisvakken als rekenen en taal maar ook door hen te stimuleren zich te ontwikkelen als mens en als burger, deel uitmakend -en zich bewust-  van de wereld om hen heen. Wij stimuleren kinderen om uit te groeien tot een wereldburger die in vrijheid leeft, initiatief durft te nemen maar ook verantwoordelijkheid draagt, samenwerkt met anderen en zorg draagt voor haar medemens en omgeving. We leren hen daarbij hoe hun eigen keuzes daar invloed op hebben.

We laten leerlingen hun eigen (voor)oordelen kennen, inzien dat verschillen er zijn en waarom acceptatie en respect belangrijk zijn om met elkaar samen te kunnen leven.

Verantwoordelijkheid nemen voor en samenwerken aan een mooie wereld binnen en buiten de muren van de school vinden wij belangrijk en ligt in het verlengde van onze Daltonvisie.

Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden.

In alle klassen wordt stil gestaan bij de huidige technologische ontwikkelingen en zijn er projecten waarbij kinderen initiatief tonen voor een duurzame wereld. De schooltuinen zijn voor de groepen 6 en 7 een prachtige manier om in verbinding te staan met de natuur en te leren wat er voor nodig is om iets te laten groeien.

(Wereld) Burgerschap is dus de manier waarop je actief deelneemt aan de maatschappij. De klas is de samenleving in het klein en naast het gezin de eerste plek waar je geconfronteerd wordt met onderlinge verhoudingen, overeenkomsten en verschillen. Daarom is school een goede oefenplek om met burgerschap aan de slag te gaan.

Op DKC De IJsbreker bieden we kennis: leerlingen leren over het feit dat zij onderdeel zijn van de samenleving en dat ze de verantwoordelijkheid en beslissingen kunnen nemen (democratie). Ons democratisch stelsel komt in gradaties aan bod, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De jonge kinderen kiezen bepaalde taken door samen te stemmen. In de midden- en bovenbouw wordt de geschiedenis van de democratie en de waarde daarvan behandeld.

Ook leren de kinderen over verschillende culturen, identiteitsvormen en duurzaamheid. En we leren ze vaardigheden: door middel van (coöperatieve) werkvormen gaan kinderen met elkaar in gesprek. Ze leren omgaan met diversiteit, eigen vooroordelen herkennen, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving, luisteren, discussiëren, het zich kunnen verplaatsen in een ander én het zoeken naar verbindingen. 

Op basis van kennis en vaardigheden kunnen leerlingen hun eigen houding en gedrag ten aanzien van mondiale vraagstukken evalueren en desgewenst aanpassen. Kinderen leren kritisch nadenken, een mening kunnen vormen en samen met anderen aan een vraagstuk te werken om deze op te lossen. Dat sluit ook mooi aan bij een ander aspect van ons Burgerschapsonderwijs namelijk de Leerlingenraad. Onder het kopje Daltononderwijs vindt u hier meer informatie over.

Ook bij de kleuters zijn we natuurlijk al bezig met items die raken aan (wereld) burgerschap, daarbij kunt u denken aan; identiteit, diversiteit, respect voor elkaar en kunnen zijn wie je bent en wilt zijn. Zo schaffen we voor elk thema boeken aan zoals prinses Kevin, Koning en Koning etc. Bij de kleuters zijn ook poppen aanwezig waarin iedereen zich kan herkennen. Dit zijn niet alleen poppen met verschillende huidskleuren maar ook poppen die een weerspiegeling zijn van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of personen met een huidaandoening. En gedurende het schooljaar komen ook bij de kleuters onderwerpen aan bod zoals; iemand lief vinden, het verschil tussen een jongen en een meisje, nee zeggen als je iets niet prettig vind en lekker in je vel zitten. Ook in de huishoek of tijdens toneelspel mogen kinderen altijd zelf kiezen wie ze willen zijn, welke rol ze willen spelen, we maken hierin geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Jongens zijn gewoon "prinses" en meisjes "prins" of nog simpeler een koninklijk persoon. 

Bovenstaande alinea past ook bij het kerndoel 38 voor het primair onderwijs, waarin staat dat leerlingen op de basisschool respectvol leren omgaan met seksualiteit en diversiteit in de samenleving. Scholen bepalen zelf wanneer en hoe ze aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming. Ook kiezen ze zelf welk lesmateriaal of welke lesmethode ze gebruiken. Elke school moet wel altijd aan de kerndoelen voldoen. De Inspectie van het Onderwijs controleert hierop. Wij gebruiken hiervoor de methode Kriebels in je buik en soms doen we mee aan bijvoorbeeld de week van de Lentekriebels, als wij het thema een aanvulling vinden op onze eigen lessen. 

Wij werken nu voor het 3e jaar samen met Fawaka Amsterdam, zij zijn gespecialiseerd in Wereldburgerschap en aan de hand van de Wereldburgerschapscirkel zullen wij de komende jaren de kinderen mee gaan nemen in de veelheid aan aspecten van het fenomeen Wereldburgerschap. Ook in het koersplan van de ASKO heeft Wereldburgerschap een nadrukkelijke rol gekregen. De ASKO heeft als streven "alle leerlingen verlaten de school als wereldburgers" en dat zullen wij zeker nastreven.
 
Praktisch:
Op DKC De IJsbreker werken we in alle groepen rondom het vak Wereldburgerschap aan de hand van thema’s. De 10 thema’s staan in een cirkel (zie afb.) en elke 2 maanden staan 2 thema’s uit de onderstaande cirkel centraal. Dus elk schooljaar komt de hele cirkel aan bod. In de maanden september en oktober 2023 hebben we gewerkt aan de thema’s: Identiteit en Diversiteit & Inclusie, in de maanden november en december 2023 was dit:  Democratie, vrijheid, gelijkheid en Technologie & mediawijsheid. In de maanden januari en februari 2024:  Wereldperspectieven en Globalisering & Verbinding. In de maanden maart en april 2024 gaan we ons bezighouden met: duurzame ontwikkeling en vrede & conflict. In de maanden mei en juni/juli komen: Mensenrechten & ongelijkheid/solidariteit aan bod. Mooie belangrijke onderwerpen om samen met de kinderen mee bezig te zijn. En natuurlijk kan het zo zijn dat de actualiteit vraagt om een ander thema qua burgerschapsonderwijs, dan acteren wij daar natuurlijk op. De thema's zijn geen keurslijf maar een schoolbrede richtlijn.
 
In de portfolio’s van de kinderen houden we nu ook de ontwikkeling op het gebied van Wereldburgerschap bij. De portfolio’s zijn natuurlijk niet nieuw voor u maar wel nieuw is dat wij de portfolio’s hebben uitgebreid met werkjes die kinderen gedaan hebben op het gebied van Wereldburgerschap. U kunt dit zelf bekijken op de jaarlijkse portfolio-ochtenden. De kinderen houden de portfolio’s helemaal zelf bij, zoals Dalton ook vraagt aan ons; alles wat je zelf kunt, doe je zelf. Onze Leergemeenschap Wereldburgerschap bereidt deze thema’s voor en geven daarna aan het team suggesties, lesideeën, vragen waar ze mee aan de slag kunnen. De leerkrachten vullen een formulier in waarop precies komt te staan waar ze met de kinderen aan gewerkt hebben en reflecteren daar ook op. Doordat we bijhouden wat we al behandeld hebben dan weet de leerkracht voor het volgende schooljaar ook, door even terug te kijken in de formulieren, wat al aan bod is geweest.
 
De cirkel vindt u hieronder:
 
           R