Als school bereid je de kinderen voor op de wereld van morgen. Dat doen wij niet alleen door het aanbieden van basisvakken als rekenen en taal maar ook door hen te stimuleren zich te ontwikkelen als mens en als burger, deel uitmakend -en zich bewust-  van de wereld om hen heen. Wij stimuleren kinderen om uit te groeien tot een wereldburger die in vrijheid leeft, initiatief durft te nemen maar ook verantwoordelijkheid draagt, samenwerkt met anderen en zorg draagt voor haar medemens en omgeving. We leren hen daarbij hoe hun eigen keuzes daar invloed op hebben.

We laten leerlingen hun eigen (voor)oordelen kennen, inzien dat verschillen er zijn en waarom acceptatie en respect belangrijk zijn om met elkaar samen te kunnen leven.

Verantwoordelijkheid nemen voor en samenwerken aan een mooie wereld binnen en buiten de muren van de school vinden wij belangrijk en ligt in het verlengde van onze Daltonvisie.

Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden.

In alle klassen wordt stil gestaan bij de huidige technologische ontwikkelingen en zijn er projecten waarbij kinderen initiatief tonen voor een duurzame wereld. De schooltuinen zijn voor de groepen 6 en 7 een prachtige manier om in verbinding te staan met de natuur en te leren wat er voor nodig is om iets te laten groeien.

(Wereld) Burgerschap is dus de manier waarop je actief deelneemt aan de maatschappij. De klas is de samenleving in het klein en naast het gezin de eerste plek waar je geconfronteerd wordt met onderlinge verhoudingen, overeenkomsten en verschillen. Daarom is school een goede oefenplek om met burgerschap aan de slag te gaan.

Op DKC De IJsbreker bieden we kennis: leerlingen leren over het feit dat zij onderdeel zijn van de samenleving en dat ze de verantwoordelijkheid en beslissingen kunnen nemen (democratie). Ons democratisch stelsel komt in gradaties aan bod, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De jonge kinderen kiezen bepaalde taken door samen te stemmen. In de midden- en bovenbouw wordt de geschiedenis van de democratie en de waarde daarvan behandeld.

Ook leren de kinderen over verschillende culturen, identiteitsvormen en duurzaamheid. En we leren ze vaardigheden: door middel van (coöperatieve) werkvormen gaan kinderen met elkaar in gesprek. Ze leren omgaan met diversiteit, eigen vooroordelen herkennen, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving, luisteren, discussiëren, het zich kunnen verplaatsen in een ander én het zoeken naar verbindingen. 

Op basis van kennis en vaardigheden kunnen leerlingen hun eigen houding en gedrag ten aanzien van mondiale vraagstukken evalueren en desgewenst aanpassen. Kinderen leren kritisch nadenken, een mening kunnen vormen en samen met anderen aan een vraagstuk te werken om deze op te lossen.

Ook bij de kleuters zijn we natuurlijk al bezig met items die raken aan (wereld) burgerschap, daarbij kunt u denken aan; identiteit, diversiteit, respect voor elkaar en kunnen zijn wie je bent en wilt zijn. Zo schaffen we voor elk thema boeken aan zoals prinses Kevin, Koning en Koning etc. Bij de kleuters zijn ook poppen aanwezig waarin iedereen zich kan herkennen. Dit zijn niet alleen poppen met verschillende huidskleuren maar ook poppen die een weerspiegeling zijn van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of personen met een huidaandoening. En tijdens de week van de lentekriebels komen ook bij de kleuters onderwerpen aan bod zoals; iemand lief vinden, het verschil tussen een jongen en een meisje, nee zeggen als je iets niet prettig vind en lekker in je vel zitten. Ook in de huishoek of tijdens toneelspel mogen kinderen altijd zelf kiezen wie ze willen zijn, welke rol ze willen spelen, we maken hierin geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Jongens zijn gewoon "prinses" en meisjes "prins" of nog simpeler een koninklijk persoon. 
 
Wij werken nu voor het 2e jaar samen met Fawaka Amsterdam, zij zijn gespecialiseerd in Wereldburgerschap en aan de hand van de Wereldburgerschapscirkel zullen wij de komende jaren de kinderen mee gaan nemen in de veelheid aan aspecten van het fenomeen Wereldburgerschap. Ook in het koersplan van de ASKO heeft Wereldburgerschap een nadrukkelijke rol gekregen. De ASKO heeft als streven "alle leerlingen verlaten de school als wereldburgers". En dat streven zullen wij zeker nastreven. De cirkel vindt u hieronder:
 
           R
 
 
 

Van 22 tot en met 26 mei 2023 is de Week van de Burgerschap, met als thema: Veilig (kinderrechten). Kinderen hebben het recht op veiligheid en om op te groeien in een veilige omgeving. Wanneer voel je je veilig of onveilig? Hoe ga je respectvol met elkaar om? Tijdens die week staan we dus extra stil bij het thema Veiligheid en Kinderrechten en worden er in de klassen speciale lessen gegeven .

Een ander aspect van ons Burgerschapsonderwijs is de Leerlingenraad. Onder het kopje Daltononderwijs vindt u hier meer informatie over.