​De MR

De MR (medezeggenschapsraad) behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders. De leden van de raad denken en beslissen mee over bepaalde onderwerpen met schoolleiding en schoolbestuur, met name op het gebied van beleidszaken. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig ​overleg met de directie en wordt ze (i.v.t.) betrokken bij o.a. sollicitaties, vaststelling formatie, schoolplan, onderwijsinhoudelijke zaken, huisvesting, schoonmaak en veiligheid. De activiteiten van de MR zijn bij wet geregeld (Wet op de Medezeggenschap Onderwijs).

De MR bestaat uit een evenredig aantal leden van ouders (4) en personeel (4) en vergadert ongeveer één keer in de zes weken, of zo vaak het nodig is. De vergaderingen zijn altijd openbaar, dat wil zeggen dat het ouders vrij staat een vergadering bij te wonen. Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen. De directeur is geen lid van de MR maar functioneert als toehoorder en adviseur.

Op De IJsbreker bestaat de MR uit:

De oudergeleding MR-leden:

  • Karla de Bruin, moeder van Meike
  • Bram Stoffele, vader van Liam en Ethan
  • Petra Heck, moeder van Sami en Janne
  • Jeroen Berghauser Pont, vader van Jurre en Milou

De personeelsgeleding MR-leden:

Kirsten van Werven, groep 7a (k.van.werven@askoscholen.nl)​​

Remko Robijn, groep 4c (r.robijn@askoscholen.nl)

Kim IJsebrands, groep 7B (k.ijsebrands@askoscholen.nl)

Melissa Pouw, IB onderbouw (m.pouw@askoscholen.nl)

U kunt altijd de MR benaderen als u bepaalde vragen heeft, dit kunt u persoonlijk doen, maar nog makkelijker is even een mailtje te sturen naar: ijsbreker.mr@askoscholen.nl. Of u kunt één van de emailadressen van bovenstaande teamleden gebruiken.

Vergaderdata 2021-2022, nog 2 vergaderingen te gaan

Alle vergaderingen starten om 15.30 uur.

Maandag 16 mei 2022

Maandag 20 juni 2022

Notulen 

Jaarverslag