Onze visie

In ons Dalton Kind Centrum (DKC) krijgen kinderen de bagage mee om te worden wie ze zijn. Om eruit te halen wat erin zit. We willen ze kansen en mogelijkheden bieden. Om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen. Om te groeien naar wat ze willen zijn. Mooie en zelfstandige mensen die met plezier in het leven staan. Die goed voorbereid zijn op de wereld van morgen. Op vervolgopleiding, carrière en leven. We willen kinderen laten ervaren dat leren leuk is. Hoe ze kennis, vaardigheden en ervaringen kunnen opdoen. En hoe ze die kunnen toepassen om zich verder te ontwikkelen. Dat leren doe je bij voorkeur niet alleen, maar samen met anderen. Samen kom je tenslotte verder dan ieder voor zich. Ook dat willen we kinderen bijbrengen. Ons DKC is meer dan zomaar een school- of opvangplek. Het is een broed- en leerplaats, gelegen tussen stad en natuur. Een plek waar creativiteit, kennis, uitdaging, spelen en ontmoeten hand in hand gaan. In die inspirerende en veilige omgeving krijgen kinderen alle ruimte om hun talenten te ontdekken, te benutten en toe te passen. De basis is dat een kind gelukkig is, zodat het vanuit een vertrouwde basis kan bouwen aan een succesvol vervolg na het kindcentrum. We willen kinderen leren om te durven en zich kwetsbaar op te stellen. Met de wetenschap dat je in en van elke situatie iets kunt leren, dat fouten maken niet bestaat. En om vertrouwen te hebben in zichzelf. Vanuit dat vertrouwen kunnen ze uitgroeien tot stevige persoonlijkheden die weten wat ze zijn, willen én kunnen!

Zie verder ons visiedocument dat u kunt vinden als u hier klikt. In ons visiedocument wordt gesproken over een IKC, Integraal Kind Centrum, dat zijn wij natuurlijk ook maar nog net iets specifieker namelijk een Dalton Kind Centrum. Wij zijn daarom ons visiedocument op dit moment hier en der aan het aanpassen.

Onze missie

Hoe we onze visie werkelijkheid maken? Zo:

 • We werken samen als één team van professionals, onder en na schooltijd. Een team dat handelt en ontwikkelt vanuit gezamenlijke visie en kernwaar den. Samen bieden we de hoogstekwaliteit. In alle opzichten en op alle niveaus in de organisatie.
 • We tonen voorbeeldgedrag door ons elke dag te ontwikkelen. We inspireren elkaar en leren van elkaar. In eencultuur waarin constructieve conflicten mogelijk zijn.We kijken kritisch naar hoe we de dingen doen. Waar het beter kan of anders moet, zullen we dat niet nalaten.
 • Samenwerking met ouders is voor ons van groot belang. Zij zijn de eerste en belangrijkste partner bij de ontwikkeling, zorg en opvoeding van hun kind. We ontwikkelen een aanbod om de betrokkenheid en participatie van ouders te vergroten.
 • We zijn open en transparant. Naar kinderen, ouders en naar elkaar. Dat zie je overal terug in houding, gedrag en organisatie.
 • We zijn er voor alle kinderen, jong en oud. Om te kunnenleren, moet iedereen zich welkom, veilig en geborgen voelen. We hebben respect voor individuele verschillen en vinden diversiteit een kracht. We werken vanuit de principes van Dalton en stellen kinderen centraal.
 • We bieden een rijk en uitdagend aanbod van leren en ontwikkelen voor kinderenvan 0 tot 13 jaar. Een breed aanbod ook, met bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur, natuur, wetenschap en techniek.
 • We gaan mee in de ontwikkelingen van onze moderne maatschappij. We benutten kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld op technologisch vlak.
 • We ademen Amsterdam. We halen de wereld naar binnen en treden de wereld tegemoet.
 • We staan voor een brede ontwikkeling met volop ruimte om eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. We kijken naar de mogelijkheden van elk kind en sluiten daar met ons aanbod en onze ondersteuning zo goed mogelijk op aan.
 • Preventie, vroegsignalering en betrokkenheid zijn basiscompetenties van onze professionals.
 • We hanteren doorgaande leerlijnen en hebben een goed administratiesysteem dat onze visie op leren ondersteunt.

Samengevat, luidt onze mission statement: Op DKC De IJsbreker kun je worden wie je bent!

 

Wet op het Primair Onderwijs

Basisscholen dienen zich te houden aan de Wet op het PO. Een belangrijk artikel uit die wet is: Artikel 8, lid 3- Burgerschapsonderwijs. Wij hechten hier veel waarde aan en dat zult u ook kunnen terugvinden in alles wat wij op deze website hebben geschreven en gepubliceerd.

Voor u zullen we dit nog even toelichten met de wettelijke tekst, Artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs:

3. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

a) Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;
b) het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme democratische samenleving; en
c) het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.